SENA กู้วิกฤต COVID-19 ออกมาตรการ “SENA ZERO COVID” พร้อมช่วยลูกค้าทุกกลุ่ม

SENA วางมาตรการกู้วิกฤต “SENA ZERO COVID” ปรับตัวรับสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ อุ้มทั้งลูกค้าจองรอโอนฯ ลูกค้าใหม่ และลูกบ้าน ช่วยบรรเทาผลกระทบการเงิน- สุขภาพ- สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโครงการ ย้ำจุดยืน “เราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าจะเป็น Zero COVID” ผศ.ดร.เกษรา

อ่านเพิ่ม