ที่อยู่อาศัยแบบที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์คน “Gen Y”

กลุ่มคน Gen-Y คือกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 (อายุประมาณ 22 -39 ปี) คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายมีอิสระในความคิด ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนและวัยทำงาน

อ่านเพิ่ม