เมกะโปรเจ็กต์แห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา “โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่นํ้า”

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่นํ้า ทาง ร.ฟ.ท.มีแผนการพัฒนาโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ดำเนินการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นพร้อมจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการขออนุมัติและหาผู้ลงทุนในโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ประเมินมูลค่าที่ดินไว้ 1.3 หมื่นล้านบาท เม็ดเงินลงทุน 8.8 หมื่นล้าน     พื้นที่แปลงดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นช่วงที่เป็นโค้งแม่นํ้าเจ้าพระยามีความยาวประมาณ 1.16 กิโลเมตร ในเขตยานนาวา ล้อมรอบด้วยถนนพระราม3

อ่านเพิ่ม