10 Trick ปรับบ้านเตรียมพร้อมรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่า ทุกวันนี้จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปจะพบว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์จำนวนมาก เฉลี่ยอายุ 65 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 5 กลุ่มอายุ 75 ปีเฉลี่ยร้อยละ 15 และกลุ่มอายุ 85 ปีประมาณร้อยละ 30- 40 จะเห็นได้ว่าเมื่อคนเรามีอายุสูงขึ้นย่อมมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งรวมไปถึงตัวเราและคนครอบครัวด้วย และดูเหมือนว่าประเทศไทยจะมีอัตราผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ดังนั้นการเติบโตของจำนวนประชากรสูงวัยของประเทศไทยจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทางอ้อมที่สำคัญอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง

อ่านเพิ่ม