TCDC COMMONS ห้องสมุดด้านการออกแบบการสื่อสาร ณ ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมมือกับ TCDC จัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) ทุ่มงบกว่า 50 ลบ. รังสรรค์ห้องสมุดสุดทันสมัย ภายใต้ชื่อ “TCDC COMMONS” ขนาดพื้นที่กว่า 351 ตร.ม. บนชั้น 3 ของโครงการ “ไอดีโอ คิว จุฬา – สามย่าน” ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งพบปะของผู้สนใจด้านการออกแบบการสื่อสาร Community Design รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาไอเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต

TCDC COMMONS-001

 

“TCDC COMMONS” ขนาดพื้นที่กว่า 351 ตร.ม. บนชั้น 3 ของโครงการ “ไอดีโอ คิว จุฬา – สามย่าน”

TCDC COMMONS-002

 

สำหรับ TCDC COMMONS

เพื่อเป็นการขยายบริการของ TCDC ให้ครอบคลุมทั้งในด้านพื้นที่การให้บริการและการกระจายองค์ความรู้ TCDC จึงได้จัดตั้งโครงการ TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือพื้นที่จัดแสดงผลงาน หรือพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมและชุมชนโดยรอบว่าต้องการสนับสนุนกิจกรรมและการบริการในรูปแบบใด

TCDC COMMONS แห่งแรกนั้น เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการออกและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต บริษัท อนันดาฯ ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) ซึ่งเป็นห้องสมุดอ้างอิงด้านการออกแบบการสื่อสารแห่งแรกของโลก ณ บริเวณชั้น 3 ของโครงการ IDEO Q จุฬา-สามย่าน โดยมีขนาดพื้นที่ 351 ตารางเมตร ที่จะมีการออกแบบพื้นที่และการใช้สอยให้สามารถเป็นทั้งห้องสมุด พื้นที่จัดกิจกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ และพื้นที่บริการเพื่อชุมชนด้านการออกแบบสื่อสารที่ประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศภายใน TCDC COMMONS ณ ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน

TCDC COMMONS-003

TCDC COMMONS-004

TCDC COMMONS-005

TCDC COMMONS-006

TCDC COMMONS-007

 

TCDC COMMONS VS TCDC

ในการดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบของ TCDC ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแบรนด์ภายใต้ TCDC เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงลักษณะเฉพาะของกิจกรรมนั้นๆ ของ TCDC โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักคือ

1.กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ mini TCDC และ TCDC Chiang Mai พื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของ TCDC ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค
2. กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ คิด และ TCDCCONNECT นิตยสารและเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
3. กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ เทศกาล ปล่อยแสง งานแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ และงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold

ภาพบรรยากาศภายใน TCDC COMMONS ณ ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน

TCDC COMMONS-008

TCDC COMMONS-009

TCDC COMMONS-010

TCDC COMMONS-011

TCDC COMMONS-013

 

นอกจากนี้ TCDCCOMMONS ยังไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับความร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่น โดยมีความแตกต่างด้านพื้นที่ เนื้อหาและรูปแบบการให้บริการ ดังเช่น การร่วมมือกับบริษัท อนันดาฯ ที่อยู่ในรูปของห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร(Communication Design Library) แต่สำหรับการร่วมมือกับเอกชนรายอื่นๆ ในอนาคต TCDC COMMONS อาจจะอยู่ในรูปของห้องสมุดเฉพาะด้านในสาขาอื่นๆ หรือ พื้นที่จัดแสดงงานหรือร้านค้าที่สอดรับกับนโยบายกระจายความรู้ของ TCDC ก็ได้

TCDC COMMONS แห่งแรกนี้ จึงตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียและทำงานร่วมกัน (co-working space) รวมถึงเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสาร ครอบคลุม 21 สาขาด้านการออกแบบการสื่อสาร อาทิ สาขา Advertising สาขา Ambient media สาขา Animation สาขา Art direction สาขา Web design ฯลฯ รวมถึงผู้ที่สนใจให้สามารถมาทำงานและแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

มีอัตราค่าบริการสำหรับ นักศึกษา , อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่รัฐ ,ผู้สูงอายุ ค่าบริการปีละ 600 บาท ส่วนประชาชนทั่วไป ปีละ 1200 บาท และ อัตราแบบเข้าวันเดียว วันละ 100 บาท

ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน

TCDC COMMONS-014

 

ภาพผู้บริหารอนันดาฯ และ TCDC พร้อมทั้ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิด TCDC COMMONS อย่างเป็นทางการในวันแรก 19 กันยายน 2559

TCDC COMMONS-015

เผยแพร่โดย Kobkid.com
วันที่ 19 กันยายน 2559

ความคิดเห็น