SENA ตั้งบริษัทลูก T&T จับมือ BAM ขยายฐานธุรกิจบริหารจัดการ NPL/NPA

 นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้าย)พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที แอนด์ ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ T&T (คนที่ 1 จากขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เพื่อร่วมมือทางธุรกิจในด้านบริหารจัดการ NPL และ NPA พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ ทางบริษัท T&T  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเสนา จะมีการคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ BAM ทั้งประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินเปล่า เพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบกิจการร่วมทำหรือทางด้าน NPL จะพิจารณารับซื้อรับโอนลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

ความคิดเห็น