KUN ส่ง KUN-W1 ลงสนามเทรดวันนี้ เล็งขยายต่อยอดอาณาจักร “วิลล่า คุณาลัย”เพิ่มในอนาคต

บมจ.วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN  ได้ฤกษ์ดี กดปุ่ม KUN-W1 ลงสนามเทรดวันนี้ ส่งซิกเล็งขยายการพัฒนาอาณาจักร “วิลล่า คุณาลัย”เพิ่มในอนาคต หลังมีเงินทุนรองรับการเติบโตในอีกกว่า 2 ปีข้างหน้า ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพหมด  

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ วอร์แรนต์ ครั้งที่1 (KUN-W1) จำนวน 120 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในวันนี้ ( 5 พ.ย.64) สำหรับการจัดสรรในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ฟรี ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (KUN-W1)

โดย KUN-W1 มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W1 มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคา 2.80 บาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W1  ได้แก่ วันที่ 27 เมษายน 2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 วันที่ 27 เมษายน2566 และวันที่ 27 ตุลาคม 2566 และการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย วันที่ 27 เมษายน 2567

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯออก KUN-W1 ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนรองรับการเติบโตเข้ามาเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ ตามอายุเวลา วอร์แรนต์ 2 ปี 6 เดือน

ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิ จะส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินเข้ามาประมาณ 336 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายและต่อยอดในการพัฒนาโครงการใหม่ๆของอาณาจักร “วิลล่า คุณาลัย” ในอนาคต และยังเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจากการพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงยังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้

ความคิดเห็น