ไขข้อสงสัย EEC มหานครแห่งอนาคต และสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุน BOI ได้รับ

“เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือพื้นที่ EEC คืออะไร

EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 8% ต่อปีจนกระทั่งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับโรงงานกว่า 5,000 โรง การสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งแรกของไทยบริเวณแหลมฉบังและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ “Detroit of the East” ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมนี้เอง ประกอบกันทำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก โครงการ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

(ที่มา scbeic.com)

 


โดย EEC มีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 จังหวัด  ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง  ที่รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอำนวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วที่สุด 

ดังนั้น รัฐบาลจึงกำหนดให้พื้นที่ EEC เป็นมหานครแห่งอนาคต เป็นทั้งศูนย์กลางการค้า การลงทุน การขนส่งของภูมิภาค แหล่งบุคลากร แหล่งท่องเที่ยว เป็นประตูสู่เอเชียที่เพียบพร้อม และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน และมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศ เช่น ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทุน จัดให้มีศูนย์บริการนักลงทุนที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจการลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมทุน และการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และมีหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์โครงการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งโครงการลงทุนใดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ

 

สิทธิประโยชน์ BOI ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนใน EEC

•  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี
•  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัย และการพัฒนา
•  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
•  อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
•  อำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 

 

โดยจะมีศูนย์ประสานงาน หรือ One-Stop Service ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน โดยจะให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้า การส่งออก-นำเข้า และในโครงการที่สำคัญนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกด้วย 

•  ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัย และการพัฒนา
•  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

โดยรัฐบาลคาดหวังว่า เขตเศรษฐกิจ EEC จะเป็นมหานครอนาคตแห่งใหม่ของไทย ที่จะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในยุค 4.0 โดยทั้งนี้โครงการนี้จะเป็นการลงทุนอย่างบูรณาการที่มีมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท ด้วยการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการขนส่งครบทุกการเดินทาง รถ ราง เรือ ทางอากาศ และ การจูงใจด้านภาษี และกฏหมายแรงงาน  เพื่อให้คนมาลงทุน สร้างแหล่งงาน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

 

ที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม

เรียบเรียงโดย Kobkid.com

  

ความคิดเห็น