ศุภาลัยเผย “ตลาดอาคารชุดยังคงดีต่อเนื่อง”

 

ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัยได้สำรวจภาวะการขายของอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ของโซนย่อยในโซนหลักกรุงเทพฯ ปี 2560 และ 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า อุปทานของอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ในโซนย่อยๆ ยังคงมีจำนวนไม่แตกต่างกันระหว่างปี 2560 และ 2559

 

นอกจากนี้ยังได้สำรวจอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ในโซนย่อยที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน จากจำนวนหน่วยที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ พบว่า อาคารชุดกลุ่มราคาในโซนต่างๆ ที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน ยังคงมีจำนวนเท่ากันในระหว่างปี 2560 และ 2559 ยกเว้นโซนใจกลางเมืองที่ในปี 2560 มีจำนวนมากกว่าปี 2559

 

สิ่งที่ค้นพบข้างต้น เป็นตัวชี้ว่าทั้งอุปทานและอุปสงค์ของอาคารชุดในปี 2560 ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมหรือมากกว่าปี 2559 ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัยจึงมีความเห็นว่า ภาวะการขายอาคารชุดยังคงดีอยู่ และไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

 

โครงการอาคารชุดที่เปิดขายยังคงเป็นการสร้างสรรค์อุปทานในทำเลใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ โดยผู้ประกอบการจะต้องคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคต่ออาคารชุดในโซนต่างๆ ซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการ Supply creates its own demand.

 

 

ที่มา : www.supalai.com

วันที่ 9 เมษายน 2561

 

  

ความคิดเห็น