ราชกิจจาฯ ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 ฉบับ สามารถผ่อนชำระได้!!!

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ฉบับ 

 

1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดให้ อปท.มอบหมายหน่วยงานรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ และให้หน่วยงานนำส่งภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ อปท. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ตามสภาพ หรือ ทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ได้แก่ 1)ที่ดินที่สามารถทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา เว้นแต่มีเหตุธรรมชาติหรือเหตุพ้นวิสัย  2)สิ่งปลูกสร้างที่สามารถทำประโยชน์ได้ แต่ถูกทิ้งร้างและไม่มีการทำประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ได้แก่ 1)ที่ดินที่สามารถประกอบเกษตรกรรมได้ แต่มีการทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตลอดปีที่ผ่านมา 2) สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและสามารถประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ข้อจะไม่บังคับใช้กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อทำประโยชน์ , ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิ์ในการทำประโยชน์โดยกฎหมาย และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ อปท.สามารถจัดทำราคาประเมินราคาที่ดิน ทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะผู้ใช้ประโยชน์และประเภทของผู้เสียภาษีแต่ละราย เพื่อติดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี
4.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ต้องชำระภาษี โดยกำหนดให้ผู้เสียสามารถผ่อนเป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่ำต้องมีจำนวน 3,000 บาทขึ้นไป ในกรณีผู้เสียภาษีขอผ่อนชำระ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนชำระภาษีต่อ อปท. ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ๆ และผ่อนชำระแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ดังนี้ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


ความคิดเห็น