"ครม."เห็นชอบกำหนดฐานภาษีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาฯ อิงราคาซื้อขายจริง

“ครม.”เห็นชอบกำหนดฐานภาษีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาฯ อิงราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินที่อัตราสูงกว่า ชี้ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นตามร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…)พ.ศ…. (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ โดยกำหนดให้ใช้ราคาที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตามความเป็นจริง หรือตามราคาประเมินทุกทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าเป็นฐานในการคำนวนภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์

สำหรับการแก้ไขดังกล่าวนั้น เนื่องจากเห็นว่าการกำหนดให้ใช้ราคาที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตามความเป็นจริง หรือตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการกำหนดให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้สำหรับการโอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ราคาประเมินทุกทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นฐานในการคำนวณภาษีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากราคาที่ซื้อขายกันจริงส่วนใหญ่จะสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน รวมทั้งยังเกิดปัญหาในการคำนวณภาษีเงินได้กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์

ทั้งนี้ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีดังกล่าว ผู้ขายสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามมูลค่าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้ผู้ขายไม่มีภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีประเภทอื่นๆ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บจากรายได้หรือรายรับตามราคาที่ซื้อขายกันตามจริง

อย่างไรก็ตาม จากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ โดยทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามราคาที่แท้จริงจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ฐานในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมีสอดคล้องกับฐานในการคำนวณการจัดเก็บภาษีกรณีรายได้หรือราบรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะจัดเก็บตามราคาที่ซื้อขายกันตามจริง

สำหรับในปัจจุบันนั้นในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวนเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินยังคงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณ โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2559-2562 ที่จัดโดยกรมธนารรักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการประเมินรายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2560 เพื่อใช้บังคับพร้อมกับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ…. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ ข้อมูลค่าธรรมเนียมการโอนบ้านที่ดิน/คอนโด จากกรมที่ดินเปิดเผยว่า ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) เท่ากับ 2 % จากราคาประเมินของกรมฯ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ความคิดเห็น