กระทรวงการคลัง ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงนามโดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเงินเป็นจำนวนห้าหมื่นบาทแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ สมควรกำหนดให้เงินได้ที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 

 

วันที่  31 มีนาคม 2563

ที่มา :ประชาชาติธุรกิจ

ความคิดเห็น