กรมธนารักษ์ จับมือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด โครงการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ “Golden Gateway”

กรมธนารักษ์สนองนโยบายรัฐบาล ผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าร่วมมือกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด โครงการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ “Golden Gateway”

pf161123b01

 

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2559) กรมธนารักษ์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ระหว่าง กรมธนารักษ์ โดย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรม ธนารักษ์ กับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โดย นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงยุทธศาสตร์สำคัญใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการนี้ จำเป็นต้องเร่งกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และหนองคาย อีกทั้งสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราชพัสดุอยู่แล้ว
อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เห็นชอบให้จัดสรรพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า 3 พื้นที่ ได้แก่ ตาก (บางส่วน) สระแก้ว สงขลา และเอกชนเช่า 4 พื้นที่ ได้แก่ ตาก (บางส่วน) ตราด มุกดาหาร และหนองคาย

สำหรับผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กรมธนารักษ์ได้ จัดให้ กนอ. เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วแล้ว ส่วนอีก 2 แปลง คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (บางส่วน) และสงขลา จะเร่งรัดดำเนินการจัดให้ กนอ. เช่าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ พื้นที่ที่จะดำเนินการจัดให้เอกชนเช่า โดยการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย มุกดาหาร และตราด นั้น กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลแปลงที่พร้อมดำเนินการก่อนซึ่งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดได้เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนแล้ว

โดยมีบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เสนอโครงการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ “Golden Gateway” เปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค วางเป้าหมายจังหวัดตราดให้เป็น “เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร”

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แผนแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ดินแบ่งโซนนิ่งเป็น โซนพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อนุเสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำ ศูนย์บริการชุมชน ศูนย์ราชการ โซนพาณิชยกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาล ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นและนานาชาติ ตลาดนัดชุมชนและตลาดชายแดน ศูนย์สินค้า OTOP และลานกิจกรรม ตลาดผัก/ ผลไม้ โซนพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วย โรงแรม 2 แห่ง และ สวนสนุก โซนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมฯ)

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และให้กรมธนารักษ์จัดให้บริษัทฯ เช่าตามกฎ ระเบียบและขั้นตอนของทางราชการต่อไป โดยกรมธนารักษ์ได้จัดให้บริษัทฯ เช่า และจัดทำสัญญาเช่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะดำเนินการขับเคลื่อนในการเปิดประมูลสรรหาเอกชนลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร และตาก ประมาณเดือนมกราคม 2560 โดยแผนการดำเนินงานได้วางเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย

ที่มา กรมธนารักษ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ความคิดเห็น