กทม.เร่งแปลงโฉม"คลองช่องนนทรี"เป็นสวนสาธารณะเลียบคลองฟื้นระบบนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพ เร่งพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (Canal Park For All) และบริเวณโดยรอบ ที่แม้จะมีพื้นที่แคบที่สุด แต่ก็มีความยาวมากที่สุด และจะเป็นสวนสาธารณะเลียบคลอง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรกในประเทศไทย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่ กทม. ต้องการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยั่งยืน เนื่องจากการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

ในปัจจุบันกรุงเทพฯ มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมื่อเทียบกับเมืองต่าง ๆ ของโลก สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนับเป็นครั้งแรกของ กทม. ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ “สวนเลียบคลอง” หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4.ความรู้

 

โดยพื้นที่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ – แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวม 4.5 กิโลเมตร ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 เขต ด้วยกัน ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา พื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1.ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม, ช่วงที่ 2.ช่วงถนนสาทร – ถนนจันทน์, ช่วงที่ 3.ช่วงถนนจันทร์ – ถนนรัชดาภิเษก และช่วงที่ 4.ช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม 3

 

ประกอบด้วยการออกแบบพื้นที่อย่างหลากหลาย มีการขยายทางเดินริมคลอง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้สัญจรได้ง่าย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ใหญ่เพิ่มความสวยงาม มีลานกิจกรรม มีพื้นที่การเรียนรู้ และออกกำลังกาย

 

สำหรับพื้นที่ที่จะพัฒนานำร่องเป็นจุดแรก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งอยู่ระหว่าง Skywalk ช่องนนทรี และทางกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ มีความยาวตลอดแนว 1.2 กิโลเมตร รวมทั้งสองฝั่งจะมีระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร

 

ประกอบด้วยการออกแบบพื้นที่อย่างหลากหลาย มีการขยายทางเดินริมคลอง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้สัญจรได้ง่าย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ใหญ่เพิ่มความสวยงาม มีลานกิจกรรม มีพื้นที่การเรียนรู้ และออกกำลังกาย

 

ซึ่งการออกแบบจะมุ่งเน้นให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม และระบายน้ำ รวมถึงการรับน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถรับน้ำในพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปได้ ซึ่งโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ “สวนเลียบคลอง” หรือ Linear Park

 

การพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นอกจากจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฟื้นคืนอัตลักษณ์ และความมีชีวิตชีวาในคลองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะให้เชื่อมเมือง เชื่อมทางสัญจร สร้างพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นับเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง ได้อย่างยั่งยืน

 

 

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, bltbangkok.com 

ความคิดเห็น