ศุภาลัย คว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2564”

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ และ นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบริษัทจดทะเบียน    ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จากการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2021   ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

โดยรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) นับเป็นรางวัล     สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ SPALI ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน

ความคิดเห็น